Minh Tam Charity Organization

Im November 2012 hat der DVF 1200,00 Euro für das Projekt „kostenlose Operation Grauer Star für Hilfsbedürftige in Vietnam“ gespendet. Damit wurde es 47 hilfsbedürftigen Personen ermöglicht, operiert zu werden. Auf der gesamten Mission vom 23. – 26. Mai 2013 wurden 207 Menschen in der Provinz Quảng Ngãi mittels Kataraktchirurgie die getrübte Linse durch ein künstliches Linsenimplantat ersetzt. Im Anhang ist der Dankesbrief auf Vietnamesisch und auf Englisch zu finden.

Herzlichen Dank an alle Mitglieder und Freunde des Vereins, die dazu beigetragen haben.

===========================================================================

Món tiền 1200,00 Euro của hội DVF tài trợ vào tháng 11/2012, đã được hội Từ Thiện Minh Tâm sử dụng trong chương trình mổ sáng mắt cho 47 đồng bào nghèo bị mù do đục thủy tinh thể. Tất cả chương trình từ ngày 23/5 đến 26/5/2013 vừa qua đã giúp cho 207 người tại huyện Mộ Đức và Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi được mổ cườm khô, thay thủy tinh thể. Xin xem thư cám ơn của Hội từ thiện đính kèm bên dưới.

Thành thật cám ơn tất cả hội viên, thân hữu của DVF đã góp phần đem lại ánh sáng cho  những đồng bào nghèo tại Việt Nam.

Dankesbrief auf Englisch

Thư cám ơn, tiếng việt

2 15 13 12