Nội Quy

Nội quy Hội Thân Hữu Đức-Việt

 

§1. Tên, trụ sở, năm hoạt động

Hội mang tên „Hội Thân Hữu Đức-Việt“

(Tên tiếng Đức: Deutsch-Vietnamesischer Freundeskreis)

Hội được đăng ký tại tòa án địa phương Aachen.

Năm hoạt động được tính theo niên lịch.

§2. Mục tiêu của hội

 1. Phát triển tình thân hữu quốc tế, sự khoan dung trong tất cả các lĩnh vực văn hóa và tư tưởng dân tộc toàn cầu.
 2. Hỗ trợ việc hòa nhập xã hội cho người Việt sống ở Đức, thúc đẩy chương trình giáo dục, đào tạo thanh thiếu niên Đức gốc Việt cũng như giúp đỡ ngưới Việt lớn tuổi sống tại Đức.
 3. Hỗ trợ người gặp nạn tại Việt Nam, ví dụ như sau khi gặp thiên tai.

Để đạt được các mục tiêu trên, việc làm của hội là:

 1. Thực hiện những hoạt đông gây quỹ cho hội như đóng góp hội phí, quyên góp tài trợ, tổ chức các sự kiện.
 2. Tổ chức các sự kiện văn hóa, văn nghệ, ca múa, thể thao, trao đổi về ngôn ngữ, lối sống, các ngày lễ truyền thống Việt Nam, tham gia vào các sự kiện của các hội đoàn từ thiện khác, đặc biệt là các tổ chức văn hóa cộng đồng.
 3. Tổ chức các sự kiện trao đổi thông tin và trao đổi kinh nghiệm, các khóa học và hội thảo, duy trì và chăm sóc tình thân hữu giữa hai cộng đồng Đức-Việt.
 4. Tổ chức các hoạt động giúp đỡ người gặp nạn hoặc gặp khó khăn.

§3. Tính chất cộng đồng

 1. Hội hoạt động không vụ lợi, với mục đích công ích, từ thiện.
 2. Kinh phí và tài sản của hội chỉ được phép sử dụng cho những mục đích đã được quy định trong điều lệ của hội.
 3. Hội viên không không được nhận quà tặng, tiền bạc hoặc chi tiêu cho riêng mình từ tài sản của hội. Hội viên không được phép hưởng lợi nhuận từ những chi phí không liên quan đến các mục đích của hội hoặc nhận thù lao không tương xứng với việc làm. Những chi phí mà hội viên ứng ra có chứng nhận rõ ràng sẽ được hội hoàn trả lại.

§4. Hệ thống hành chính

Hệ thống hành chính của hội bao gồm ban điều hành và cuộc họp thường niên của hội viên.

§5. Ban điều hành

 1. Ban điều hành có ít nhất là 3 thành viên. Số lượng thành viên trong ban điều hành được quy định tại cuộc họp thường niên trước khi bầu cử.
 2. Ban điều hành theo đuổi mục đích của hội chiếu theo các quyết định trong cuộc họp thường niên. Ban điều hành đại diện cho hội chiếu theo điều lệ §26 của bộ luật dân sự Đức (Bürgeliches Gesetzbuch). Trong các cuộc tranh chấp trong và ngoài pháp lý thì chỉ cần 2 người trong ban điều hành đứng ra đại diện cho hội.
 3. Ban điều hành được bầu 2 năm 1 lần tại cuộc họp thường niên,. Ban điều hành có quyền tái ứng cử.
 4. Nhiệm vụ của ban điều hành là điều hành công việc của hội, thi hành các quyết định của hội, quản lý tài sản của hội, triệu tập cuộc họp thường niên. Ban điều hành cũng được quyền quyết định về việc thu nhận và khai trừ hội viên.
 5. Quyết định của ban điều hành được thông qua bằng thể thức đa số. Trong trường hợp có số phiếu bằng nhau thì hội trưởng sẽ là người quyết định.

§6. Hội viên

 1. Hội viên đưọc chấp nhận vào hội sau khi đơn xin gia nhập hội của họ được ban điều hành đồng ý và ký thông qua.
 2. Các hội viên cam kết ủng hộ việc khai triển và phát huy các mục đích của hội. Hội viên phải đóng hội phí thường niên. Niên liễm sẽ được quy định tại cuộc họp thường niên. Ban điều hành có thể giảm hội phí cho cá nhân hội viên.
 3. Bất kỳ ai trên 18 tuổi hoặc pháp nhân (là những tổ chức có tư cách pháp lý độc lập để tham gia các hoạt động pháp lý khác như kinh tế, xã hội v.v.) đều có quyền xin gia nhập hội.
 4. Trong trường hợp hội viên qua đời, rút tên ra khỏì hội, hoặc bị khai trừ ra khỏi hội thì họ không còn là thành viên của hội nữa.
 5. Đơn xin rút tên ra khỏi hội phải được gởi đến ban điều hành.
 6. Hội viên được phép rút tên ra khỏi hội vào cuối năm và đơn này phải được gởi đến ban điều hành trễ nhất là đến ngày 30 tháng 9 của năm.
 7. Việc khai trừ hội viên phải được xác nhận qua văn bản của ban điều hành.
 8. Hội viên chỉ bị khai trừ ra khỏi hội nếu không đóng niên liễm từ 2 năm qua, hoặc vi phạm, đi ngược lại mục tiêu, lợi ích của hội. Việc khai trừ hội viên phải được xác nhận qua văn bản của ban điều hành.

§7. Họp thường niên

 1. Ban điều hành triệu tập cuộc họp thường niên một năm ít nhất là 1 lần. Thư mời phải được gởi đến các hội viên trước đó ít nhất là 14 ngày và phải kèm theo thông báo về nội dung chương trình của buổi họp này.  Nếu cuộc họp thưởng nên được triệu tập đúng theo như đã quy định thì các nghị quyết trong buổi họp này là hợp lệ và không lệ thuộc vào số hội viên có mặt.
 2. Nghị quyết của cuộc họp thường niên được biểu quyết theo nguyên tắc đa số dựa trên tổng số phiếu bầu hợp lệ, ngoại trừ quyết định về việc sửa đổi nội quy và giải thể hội, điều này đòi hỏi phải đạt được ¾ số phiếu dựa trên tổng số phiếu bầu hợp lệ.
 3. Mục đích của cuộc họp thường niên:- Bầu ban điều hành- Thông qua tường trình về các hoạt động của ban điều hành, thông qua báo cáo tài chính trong năm vừa qua của hội, ra quyết định về hội phí.- Quyết định về việc sửa đổi nội quy hay về việc giải thể của hội.
 4. Ban điều hành có thể triệu tập các cuộc họp đặc biệt vì những lý do có liên quan đến hội, hoặc có ít nhất là 1/3 tổng số của tất cả các hội viên nêu rõ lý do của họ để yêu cầu ban điều hành triệu tập các cuộc họp đặc biệt này. Chậm nhất là 4 tuần sau khi nhận được yêu cầu của hội viên ban điều hành phải triệu tập cuộc họp đặc biệt này.
 5. Các quyết định trong cuộc họp thường niên sẽ được ghi vào biên bản. Các hội viên có mặt trong cuộc họp thường niên này sẽ bầu một thư ký là ngườì cùng với hội trưởng hoặc một thành viên trong ban điều hành ký tên vào biên bản của cuộc họp.

§8. Quỹ của hội

Hội lập ra một quỹ để có tài chánh cho việc thực hiện các mục tiêu của hội. Quỹ này do ban điều hành trực tiếp quản lý. Chi thu từ quỹ này sẽ được trình bày cụ thể trong bản báo cáo thường niên của ban điều hành (bảng tổng kết tài chính).

§9. Thủ tục giải thể

Khi giải thể hội hoặc hội mất quyền được miễn thuế thì tài sản của hội sẽ được sử dụng cho các mục đích được thuế đặc quyền, phù hợp với các mục tiêu của Hội Thân Hữu Đức-Việt. Những quyết định về việc sử dụng tài sản này của hội trong trường hợp giải thể chỉ được phép thực hiện chỉ sau khi được sự chấp nhận của sở thuế vụ.

Advertisements